« برای اولین بار.. | ص?حه اصلی | دوست? خوب »

?سرم خیلی درد میکنه..

....

سرم به شدت می دردد.

?کر کنم خودم بدونم چمه ؛ اما نمی تونم بلند بگم.

آخرین ?یلم پارسال شد : زیر درخت هلو و اولین ?یلم امسال هم : یه تکه نان..

توش گ?ت : هر کی بمیره ؛ میره خونه خدا

              یا: اگه 40 تا مومن ک?نتو امضا کنن؛ بدون سوال می تونی عبور کنی..Who knows ?? nobody I think 

دلم هم خیلی واست تنگ شده.

سینا/////////

نوشته شده توسط sina در ساعت

نظرخواهی

از این طر?ا ... !
حالا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا . اینجا نه !!!

نویسنده: سید در ساعت 12 فروردین 1385 10:20 بֽظֽ

دل منم واست تنگ شده

نویسنده: ... در ساعت 15 فروردین 1385 1:42 بֽظֽ

د من میگم منو میپیچونید با میلاد میرید سینما بگو نه حالا!

نویسنده: حسین در ساعت 15 فروردین 1385 9:06 بֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش